ebbtcbindex1_0.gif

ebbtcbindex2_0.gif

ebbtcbindex3_0.gif

ebbtcbindex4_0.gif

ebbtcbindex5_0.gif

ebbtcbindex6_0.gif

ebbtcbindex7_0.gif

ebbtcbindex8_0.gif

ebbtcbindex9_0.gif

 

bar_left.gif

         anicross01_red_1.gif บริการแจกฟรี anicross01_red.gif

 dia_red.gif ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ dia_red_1.gif
 
กล้าหญ้าแฝก  สารเร่ง  พด.1 สารเร่ง พด.2
 สารเร่ง พด.3  สารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.7
 สารเร่ง พด.9  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ฟรี
 ...ได้ที...สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.น้ำริด  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-428295
โทรสาร.055-428296

ได้ในวันและเวลาราชการ

แผนปฏิรูปองค์การกรมพัฒนาที่ดิน
LDD Soil Guide
Dashboard
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
คลิปเด็ดหมอดิน
EIS
Mobile Application
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
Intranet
Download
TelephoneBook

CIO

  ข่าวกิจกรรม  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  

>> รวมข่าว

 

 

 

 

 ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่18 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้บริการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม โดยให้การสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 200 ชุด สารไล่แมลงศัตรูพืช จำนวน 200 ชุด สารเร่งพด.1,2,7 จำนวน 200 ชุด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 7 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย
...
คลิกรายละเอียด >>

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา9.00 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายกันตภณ แก้วด้วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก โดยมีนายอำเภอทองแสนขัน เป็นประธาน ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชลประทาน และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ให้กับผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองตรอน ณ ห้องประชุมอำเภอทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
...
คลิกรายละเอียด >>>

 

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 14.40 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8 นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพ้ฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ และร่วมพบปะเกษตรกร
...คลิกรายละเอียด>>>

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมผาสุข สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์
...
คลิกรายละเอียด>>>

 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ จัดงานโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร และแขกผู้มีเกียรติ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินของประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก
...คลิกรายละเอียด>>>

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ มอบหมายนางสาวนิตยา ภูมิราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมชี้แจงในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา ปี 2561/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
...คลิกรายละเอียด>>>

 ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน   

>> รวมข่าวผู้บริหาร

 ประชุมหารือติดตามโครงการสานพลังประชารัฐหลังฤดูทำนาในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายกระทรวงในการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

 

 ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหารือติดตามโครงการสานพลังประชารัฐหลังฤดูทำนาในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายกระทรวงในการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร วันที่ 19/10/2561  

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐและภาคเอกชน ณ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 14/10/2561  

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19/10/2561  

 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันอาหารโลก (World Food Day) ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ

 

 ข่าวผู้บริหารที่20530

 

 ข่าวผู้บริหารที่20529

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันอาหารโลก (World Food Day) ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ วันที่ 19/10/2561  

 

 

  ผลิตภัณฑ์  กรมพัฒนาที่ดิน

สารเร่งพด.1

สารเร่งพด.2

สารเร่งพด.3

สารเร่ง พด.6

สารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.9

จุลทรีย์สำรับพืช พด.11

ปุ๋ยชีวภาพพด.12

 

 

18_c.gif ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...>>แผนที่กลุ่มชุดดิน
ระดับตำบลในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ
คำอธิบายกลุ่มชุดดิน 1-62
<<รายละเอียด>>
 


แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับตำบลแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
<<รายละเอียด>>
 

  ระะบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
         
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!

  การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  คู่มือสำหรับประชาชน

  คลังข้อมูล

 จริยธรรม

  สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

   VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

>> รวม Video

 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์    

 >> รวมประกาศ

ประเภท

เรื่อง

วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์

งบประมาณ

แสดงราย
ละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ที่บ้านม่อนสัมพันธ์ หมู่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 1,700 เมตร

14/11/2561

4,200,000

รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 30,400 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

14/11/2561

826,000

รายละเอียด

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ที่บ้านม่อนสัมพันธ์ หมู่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 1,700 เมตร

14/11/2561

3,168,000

รายละเอียด

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 30,400 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

14/11/2561

759,000

รายละเอียด

แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ้านม่อนสัมพันธ์ หมู่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 1,700 เมตร

24/10/2561

4,200,000

รายละเอียด

แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง

ก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหน้าธาตุ หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

24/10/2561

826,000

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทร.055-428295  Fax.055-428296   e-mail : utt01@ldd.go.th

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy Privacy Policy
                                                           
Website Security Policy Disclaimer
                                   ©2013 Land Development Department

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9
ขึ้นไป,
Google Chrome, Firefox และ Safari