logo59.jpg

ebbtcbindex1_0.gif

ebbtcbindex2_0.gif

ebbtcbindex3_0.gif

ebbtcbindex4_0.gif

ebbtcbindex5_0.gif

ebbtcbindex6_0.gif

ebbtcbindex7_0.gif

ebbtcbindex8_0.gif

ebbtcbindex9_0.gif

 

bar_left.gif

         anicross01_red_1.gif บริการแจกฟรี anicross01_red.gif

 dia_red.gif ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ dia_red_1.gif
 
กล้าหญ้าแฝก  สารเร่ง  พด.1 สารเร่ง พด.2
 สารเร่ง พด.3  สารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.7
 สารเร่ง พด.9  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ฟรี
 ...ได้ที...สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.น้ำริด  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-428295
โทรสาร.055-428296

ได้ในวันและเวลาราชการ

track web hits
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิต์

 

 

 

 

  ข่าวกิจกรรม  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  

>> รวมข่าว

27062559.jpg

 

27062559-2.jpg

 

27062559-3.jpg

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายเทอดศักดิ์ อนากาศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   เข้าร่วมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน

...คลิกรายละเอียด >>>

วันที่  27 มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
    มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกหน่วยบริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ณ วัดไผ่ลูกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

...คลิกรายละเอียด >>>
วันที่  27
มิถุนายน  2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างการรับรู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความถี่ FM 96.75 mh. เวลา 10.10-11.00 น.

...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่  24
มิถุนายน  255

27062559-4.jpg

 

27062559-5.jpg

 

27062559-6.jpg

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายสุชาติ ภู่เกิด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญเดี่ยว บุญหมั้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  23  มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ร่วมกับ กรมการข้าว ในกิจกรรมลดต้นทุน โดยจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามรูปแบบธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ณ สหกรณ์เมืองตรอนจำกัด
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  21  มิถุนายน  2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายสุชาติ ภู่เกิด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนวัสดุการเกษตรโรงเรียนต่อยอด ณ โรงเรียนนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านห้วยคอม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านนากล่ำ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  16  มิถุนายน 2559

 ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน   

>> รวมข่าวผู้บริหาร

27062559-2-1.jpg

 

27062559-2-2.jpg

 

27062559-2-3.jpg

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีด้านวิชาการ

เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน Zoning และ Agri-Map ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 27/6/2559  ...>>

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27/6/2559  ...>>

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีด้านบริหาร

ร่วมประชุมพิจารณาแผนการพัฒนาปรับปรุงและบำรุง ศึกษาสภาพที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และรับฟังการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการดาวล้อมเดือน
วันที่ 27/6/2559  ...>>

27062559-2-5.jpg

 

27062559-2-4.jpg

 

59-06-6.jpg

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 24/2559 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 22/6/2559  ...>>

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 21/6/2559  ...>>

 

นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 23/2559 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่ 15/6/2559 

  ผลิตภัณฑ์  กรมพัฒนาที่ดิน

สารเร่งพด.1

สารเร่งพด.2

สารเร่งพด.3

สารเร่ง พด.6

สารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.9

จุลทรีย์สำรับพืช พด.11

ปุ๋ยชีวภาพพด.12

 

 

18_c.gif ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...>>แผนที่กลุ่มชุดดิน
ระดับตำบลในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ
คำอธิบายกลุ่มชุดดิน 1-62
<<รายละเอียด>>
 


แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับตำบลแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
<<รายละเอียด>>
 

  ระะบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
         
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!

  การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  คู่มือสำหรับประชาชน

  คลังข้อมูล

 จริยธรรม

  สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

   VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

>> รวม Video

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์    

 >> รวมประกาศ

ประเภท

เรื่อง

วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์

งบประมาณ

แสดงราย
ละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 280,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/11/2560

9,682,000

รายละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 465,000 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/11/2560

9,682,000

รายละเอียด

E-Bidding

(ร่างเอกสาร) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 280,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2560

9,682,000

รายละเอียด

E-Bidding

(ร่างเอกสาร) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 465,000 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2560

9,280,000

รายละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึง ความจุ 282,000 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านหาดสาแล หมู่ที่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2560

4,769,000

รายละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ที่ ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 40 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2560

812,000

รายละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ที่ ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 37 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2560

751,100

รายละเอียด

E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,450 เมตร ที่บ้านโคกเหนือ ม.1,3,5 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

07/11/2559

3,240,000

รายละเอียด

สอบราคา

สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 27,800 ลบ.ม. ที่บ้านหน้าพระธาตุ ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

26/10/2559

1,551,000

รายละเอียด

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทร.055-428295  Fax.055-428296   e-mail : utt01@ldd.go.th

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9
ขึ้นไป,
Google Chrome, Firefox และ Safari

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

Website Policy Privacy Policy
Website Security Policy Disclaimer
©2013 Land Development Department