ebbtcbindex1_0.gif

ebbtcbindex2_0.gif

ebbtcbindex3_0.gif

ebbtcbindex4_0.gif

ebbtcbindex5_0.gif

ebbtcbindex6_0.gif

ebbtcbindex7_0.gif

ebbtcbindex8_0.gif

ebbtcbindex9_0.gif

 

bar_left.gif

         anicross01_red_1.gif บริการแจกฟรี anicross01_red.gif

 dia_red.gif ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ dia_red_1.gif
 
กล้าหญ้าแฝก  สารเร่ง  พด.1 สารเร่ง พด.2
 สารเร่ง พด.3  สารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.7
 สารเร่ง พด.9  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ฟรี
 ...ได้ที...สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.น้ำริด  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-428295
โทรสาร.055-428296

ได้ในวันและเวลาราชการ

logo-2562-3.jpg

คุยกับหมอดิน

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

Intranet

TelephoneBook

คาดการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

แผนปฏิรูปองค์การกรมพัฒนาที่ดิน
LDD Soil Guide
Dashboard
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
คลิปเด็ดหมอดิน
EIS
Mobile Application
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
Intranet
Download
TelephoneBook

CIO

 


  ข่าวกิจกรรม  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  

>> รวมข่าว

 

 

"สพด.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 "
------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ณ ศูนย์ ศพก. หมู่2 ต.คอรุม อ.พิชัยจ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย   
------------------------------------------------
วันที่ 17 มีนาคม 2563

 

"สพด.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 "
------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 150 ราย 
------------------------------------------------
วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

"สพด.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 "
-------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลุกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลน้ำไคร้ (ศูนย์เครือข่าย ศพก.) บ้านนากล่ำ หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 150 ราย
-------------------------------------------------
วันที่ 12 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

"สพด.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)"
------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไม้เนินสะอาด ม.7 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
------------------------------------------------
วันที่ 5 มีนาคม 2563

 

"สพด.อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563"
------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลในพื้นที่ความมั่งคงอย่างเป็นรูปธรรม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
------------------------------------------------
วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

"สพด.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ"
-------------------------------------------------
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2
-------------------------------------------------
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน   

>> รวมข่าวผู้บริหาร

 ต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16/03/2563

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 14/03/2563  

 

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16/03/2563

 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563

 

 

 

 

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16/03/2563  

 

 

  ผลิตภัณฑ์  กรมพัฒนาที่ดิน

สารเร่งพด.1

สารเร่งพด.2

สารเร่งพด.3

สารเร่ง พด.6

สารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.9

จุลทรีย์สำรับพืช พด.11

ปุ๋ยชีวภาพพด.12

 

 

18_c.gif ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...>>แผนที่กลุ่มชุดดิน
ระดับตำบลในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ
คำอธิบายกลุ่มชุดดิน 1-62
<<รายละเอียด>>
 


แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับตำบลแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
<<รายละเอียด>>
 

  ระะบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
         
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!

  การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  คู่มือสำหรับประชาชน

  คลังข้อมูล

 จริยธรรม

  สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

   VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

>> รวม Video

 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์    

 >> รวมประกาศ

ประเภท

เรื่อง

วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์

งบประมาณ

แสดงราย
ละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 บ่อ

17/02/2563

 507,500

รายละเอียด

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 บ่อ

17/02/2563

 507,500

รายละเอียด

 e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 บ่อ

 27/01/2563

 507,500

 รายละเอียด

 ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 บ่อ

27/01/2563 

 507,500

 รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายงานงบทดลอง

  งบทดลองประจำปี

 

  งบทดลองประจำเดือน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

 

ตุลาคม พ.ศ.2561

เมษายน พ.ศ.2562

พฤศจิกายน  พ.ศ.2561

พฤษภาคม พ.ศ.2562

ธันวาคม พ.ศ.2561

มิถุนายน พ.ศ.2562

มกราคม พ.ศ.2562

กรกฎาคม พ.ศ.2562

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สิงหาคม  พ.ศ.2562

มีนาคม  พ.ศ.2562

กันยายน  พ.ศ.2562

รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน

 

 

ตุลาคม พ.ศ.2561

เมษายน พ.ศ.2562

พฤศจิกายน  พ.ศ.2561

พฤษภาคม พ.ศ.2562

ธันวาคม พ.ศ.2561

มิถุนายน พ.ศ.2562

มกราคม พ.ศ.2562

กรกฎาคม พ.ศ.2562

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สิงหาคม  พ.ศ.2562

มีนาคม  พ.ศ.2562

กันยายน  พ.ศ.2562

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทร.055-428295  Fax.055-428296   e-mail : utt01@ldd.go.th

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy Privacy Policy
                                                           
Website Security Policy Disclaimer
                                   ©2013 Land Development Department

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9
ขึ้นไป,
Google Chrome, Firefox และ Safari