:: ด้านสำรวจดิน
ดินและการกำเนิด
การสำรวจและจำแนกดิน
พัฒนาการทางด้านการสำรวจจำแนกดิน
ระบบการจำแนกดินที่ใช้ในประเทศไทย
แผนที่ดินประเทศไทย
ข้อมูลดินของประเทศไทย
รอบรู้เรื่องดิน
ความรู้ชุดดินไทย 
ดินที่มีปัญหา
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนือ
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลาง
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 
:: ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
แผนที่การใช้ที่ดินภาคเหนือ
แผนที่การใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่การใช้ที่ดินภาคกลาง
แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
แผนการใช้ที่ดินโครงการพิเศษ
   
:: ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
ประเทศไทยกับอนุสัญญาประชาชาติ (UNCCD) ว่าด้วยการต่อต้าน
การแปลสภาพเป็นทะเลทราย
ความรู้พื้นฐานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดิน เพื่อการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดิน เพื่อการปลูกไม้ผล ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดินแบบกักเก็บน้ำ เพื่อการปลูกข้าว บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาทางระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูก
แนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ความรุนแรงและพื้นที่ของการสูญเสียดินในแต่ละช่วงอัตราที่กำหนดในประเทศไทย
ความรุนแรงของการสูญเสียดินตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงอัตราที่กำหนด
เป็นรายภาคของประเทศไทย
พื้นที่และอัตราการสูญเสียดินตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคต่าง ๆ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่
17 ล้านไร
 
   
:: ด้านปรับปรุงบำรุงดิน
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน
    เล่ม 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ 
    เล่ม 2 ดินบนพื้นที่ดอน 
ลักษณะและสมบัติของ 62 กลุ่มชุดดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การจัดการดินเปรี้ยวภาคกลาง
การจัดการดินลูกรัง
การจัดการดินทราย
การปลูกพืชในพื้นที่ดินทราย
การจัดการพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน
คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน
การจัดการดินเปรี้ยวจัดและดินกรดเพื่อการปลูกพืช
การจัดการดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรกรรม
การจัดการที่ดินชายทะเล
การจัดการดินกรดในประเทศไทย
การจัดการดินเชิงอินทรีย์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดินพรุ
ดินเค็มในประเทศไทย
การจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม
การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
คู่มืองดเผาตอซัง  
การจัดการดินหลังน้ำท่วมโดยใช้หญ้าแฝก  
การจัดการพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม
Area Approach Management For Saline Soil In Northeast Thailand
การใช้พื้นที่ดินมีปัญหาในเขตน้ำฝนอย่างยั่งยืน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
โปรแกรมเรียกใช้การแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ThaiSALTs
   
:: ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
12 มหัศจรรย์
แปลงขยะให้เป็นทอง
บำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น
การทำเกษตรแบบยั่งยืนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คู่มือการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบเกษตรอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อเกษตรยั่งยืน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแนวทางยั่งยืน
การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก
ผลของการใช้น้ำส่าเบียร์ต่อการย่อยสลายกากอ้อย
ศึกษาการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
   
:: ด้านหญ้าแฝก
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 1
ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 2
ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 3
ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 4
นโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
การดูแลรักษาหญ้าแฝก
การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน
การใช้น้ำของหญ้าแฝก
การทำแพหญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย
   
:: ด้านงานวิจัย
 ทะเบียนวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน 
 บทคัดย่อทางวิชาการ
 ผลงานวิจัยเผยแพร่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม  สวจ.