1

1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งรับพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8(นายประศาสน์ สุทธารักษ์) เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน 2556 s
    ............................................................. 0 อ่านรายละเอียด

1

1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ต้อนรับท่าน รธพ.ปก.นายสุรเดช เตียวตระกูลในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อร่วมประชุมกับคณะกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เดือดร้อน บ้านเหล่ากอหก จ.เลย ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 s
    ............................................................. 0 อ่านรายละเอียด

 1นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
และ ศาตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กับ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556
 
s

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1

  1นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาแวะเยี่ยมพร้อมทั้งให้โอวาท และแนวทาง การปฏิบัติงานในปี 2556 แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ให้การต้อนรับ นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพข.8 กล่าวรายงานภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของ สพข.8 ให้คณะ รมช.กษ. ทราบ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก
 s
                                                               0 อ่านรายละเอียด

1

  1นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ติดตามงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร"สิรินธร" จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2
ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก  s
                                                               0 อ่านรายละเอียด

1  1นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ติดตามงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร"สิรินธร" จังหวัดพิจิตร และติดตามงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดินปีงบประมาณ 2555 ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก  
s
                                                               0 อ่านรายละเอียด
1

 1นายอิสรา อนุรักษ์พงศธร ผู้อำนวยการสำนัำกงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555 แก่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
s

                                                               0 อ่านรายละเอียด

1
 1 นายสุนทร รัชฏาวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน สำนัำกงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานในพิธี"ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน"ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 s
                                                               0 อ่านรายละเอียด
1  1คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  s

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1  1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 93 ราย ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553
  s

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1  1  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านของจังหวัดพิจิตร จำนวน
23 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบางมูลนาก, โพทะเล และดงเจริญ รวมทั้งร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ณ ศูนย์ชัย พัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553
 
                                                               0 อ่านรายละเอียด
1  1ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานการประชุม "ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่
เพื่อทำนาขั้นบันได" บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 23 กันยายน 2553 
 
                                                               0 อ่านรายละเอียด
 1ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมรณรงค์ปลูกแฝก
เฉลิมพระเกียรติ"12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ณ บึงระมาณ อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 
 
                                                               0 อ่านรายละเอียด
 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
และคณะร่วมต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารและ
กำกับดูแลโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"(พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
และคณะ) ซึ่งตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค
จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 สิงหาคม2553
 

                                                               0 อ่านรายละเอียด
 1  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในพิธี"ร่วมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ"
ร่วมจัดงานโดย
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ณ ตำบล
บ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553


                                                               0 อ่านรายละเอียด
1   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมพัฒนาที่ดิน ปี2553
และการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์" จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดิน
เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหล่มสักบริหาร
ธุรกิจ อำเภอหล่มสัีก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553

 

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมพัฒนาที่ดิน ปี2553
และการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ สำหรับประธานกลุุ่มเกษตรกร
ใชสารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี2553" จัดโดย สถานีพัฒ
นาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553

 

                                                               0 อ่านรายละเอียด

1 | 2 | 3 | 4 | 5