หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน
 
-
ประวัติ
 
-
วิสัยทัศน์ กรมพัฒนาที่ดิน / วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
-
พันธกิจ
 
-
ภารกิจ/หน้าที่
 
-
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
คลังความรู้ (KM)
  - คู่มือการปฏิบัติงาน
  - เผยแพร่ผลงานปี 59
 
-
ด้านการสำรวจดิน
 
-
ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
 
-
ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน
 
-
ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
-
ด้านงานวิจัย
 
-
การรับรองมาตรฐาน (ตัว Q)
 
-
ข้อมูล GIS
รายงานทางบัญชี
ข้อมูลบริการหน่วยงาน
 
-
ข้อมูลการบริการ
  - ข้อมูลทางวิชาการ
Webboard
Sitemap
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
Download เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
วีดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
บริการของหน่วยงาน
i con พบผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
i con ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า
i con Service LDD
i con Search LDD
i con แผนที่ Zoning
i con คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
i con Link VGT
i con Downlosd เอกสารเผยแพร่/แบบฟร้อม
มาตรฐานความโปร่งใส
i con Google Map
i con คู่มือสำหรับประชาชน
i con แบบสอบถามความพอใจเว็บไซต์ สพข.8
i con  LDD Intranet
i con มาตราฐานการให้บริการประชาชน
i con โครงการพระราชดำริ
i con พิพิธภัณฑ์ดิน
ค้นหา
Link หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
   
-
กลุ่มตรวจสอบภายใน
   
-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   
-
สำนักเรขานุการกรม
   
-
กองการเจ้าหน้าที่
   
-
กองคลัง
   
-
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
   
-
กองแผนงาน
   
-
สนทล. การสำรวจและทำแผนที่
   
-
สนทล. การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
   
-
สนทล. สารสนเทศและการสื่อสาร
   
-
สวจ. และการพัฒนาการจัดการดิน
   
-
สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ
   
-
สำนักงานสำรวจและวิจัยเพื่อการพัฒนาฯ
   
-
สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   
-
สำนักป้องกันภัยธรรมชาติฯ
   
-
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
   
-
สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
   
-
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
-
สถานีพัฒนาที่ดิน
   
-
สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด
Link หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
-
กระทรวงต่างๆ
   
-
สำนักนายกรัฐมนตรี
   
-
กระทรวงกลาโหม
   
-
กระทรวงการคลัง
   
-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
-
กระทรวงคมนาคม
   
-
กระทรวงการต่างประเทศ
   
-
กระทรวงพาณิชย์
   
-
กระทรวงมหาดไทย
   
-
กระทรวงยุติธรรม
   
-
กระทรวงแรงงานฯ
   
-
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
   
-
กระทรวงศึกษาธิการ
   
-
กระทรวงสาธารณสุข
   
-
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
-
หน่วยงานระดับกรม
   
-
กรมวิชาการเกษตร
   
-
กรมส่งเสริมการเกษตร
   
-
กรมปศุสัตว์
   
-
กรมชลประทาน
Link ข้อมูล จ.พิษณุโลก
 
-
ข้อมูล จ.พิษณุโลก
   
-
ข้อมูลท่องเที่ยว
   
-
เทศกาลประเพณี
   
-
สินค้า OTOP
   
-
ข้อมูลที่พัก
   
-
ข้อมูลร้านอาหาร
   
-
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
 
-
สำนักงานใน จ.พิษณุโลก
   
-
สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
   
-
ตำรวจภูธรภาค6
   
-
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
   
-
รพ.พุทธชินราช
   
-
อบจ.พิษณุโลก
   
-
เทศบาลนครพิษณุโลก
   
-
สนง.คลังจังหวัด
   
-
สนง.สรรพากรพื้นที่
   
-
สนง.สรรพาสามิตรพื้นที่
   
-
สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
   
-
สนง.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
   
-
สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
   
-
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการพิษณุโลก
   
-
สนง.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
   
-
สนง.เกษตรและสหกรณ์พิษณุโลก
   
-
สนง.วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต2
   
-
สนง.สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   
-
สนง.ปฏิรูปที่ดินพิษณุโลก
   
-
สนง.สถิติจังหวัดพิษณุโลก
   
-
กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก
   
-
กองทัพภาคที่ 3
   
-
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
Link อื่นๆ
 
-
ทีวี โทรทัศน์
   
-
ช่อง 3
   
-
ช่อง 5
   
-
ช่อง 7
   
-
ช่อง 9
   
-
NBT
   
-
Thai PBS
   
-
ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง
   
-
ดูทีวีย้อนหลัง
 
-
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   
-
ไทยรัฐออนไลน์
   
-
เดลินิวส์
   
-
มติชน
   
-
ผู้จัดการ
   
-
กรุงเทพธุรกิจ
   
-
คมชัดลึก
   
-
บ้านเมือง
   
-
ข่าวสด
   
-
ฐานเศรษฐกิจ
   
-
บางกอกโพสต์
   
-
ประชาชาติธุรกิจ
   
-
สยามกีฬา
   
-
แนวหน้า
   
-
โพสต์ทูเดย์
   
-
ไทยโพสต์
   
-
สยามดารา
   
-
สยามรัฐ
   
-
สยามธุรกิจ
   
-
บางกอกทูเดย์
Slide ภาพ
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน
i con เอกสารคำแนะนำ การเก็บตัวอย่างดินฯ
i con บริการวิเคราะห์ดิน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ผลงานดีเด่นของ สพข.8
Mobile Applieation
   
-
กดดูรู้ดิน
   
-
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
   
-
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
   
-
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน น้ำ ปุ๋ย
   
-
ระบบการบริการ ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน
   
-
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร
ประกาศนโยบาย (Policy)
 
-
นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy)
 
-
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
-
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
(Website Security Policy)