bar-001.jpg

 

bar-002.jpg

 

 

bar-003.jpg

 

 

bar-004.jpg

 

 

bar-005.jpg

 

 

bar-009.jpg

 

 

bar-006.jpg

 

 

bar-010-1.jpg

 

 

หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติความเป็นมา

 

   

รายชื่อ

ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

  1.นายชัยมงคล  วิริยะสมบัต

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2527 - 2528

  2.นายเสถียร  รอดวงศ์

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2528 - 2544

  3.นายชัยมงคล  วิริยะสมบัติ

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2544 - 2546

  4.นายคนึง   ม่วงงาม

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2546 - 2547

  5.นายปราโมทย์   ยาใจ

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2547 - 2552

  6.นายประศาสน์  สุทธารักษ์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2552 - 2556

  7.นายเอนก  ดีพรมกุล

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2556 - 2559

  8.นายพัฒนา  อภิญดา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2559 - 2562

  8.นายวิชัย  ทองขาว

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทร.055-428295  Fax.055-428296   e-mail : utt01@ldd.go.th

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy Privacy Policy
                                      
Website SecurityPolicy Disclaimer
                                   ©2013 Land Development Department

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9
ขึ้นไป,
Google Chrome, Firefox และ Safari