เมนูด้านบน

  เมนูด้านขวา

 แนะนำสถาน

หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

 

ประวัติสถานี

บริการขอรับกล้าหญ้าแฝก Online ของกรมฯ

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถาน

แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google

 

บุคลากรในสถานี

แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล

 

ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่ชุดดินรายอำเภอ

 

โครงสร้างการบริหารงาน

ฐานข้อมูลหมอดินอาสา

 

ขั้นตอนบริการประชาชน

ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคม

 

Contact us

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online

ภาพกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อมูลทรัพยากรดิน

โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 โครงการ

ข้อมูลหมอดินอาสา จ.อุตรดิตถ

ร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ผลงาน/ข้อมูลทางวิชาการ

ระบบข้อมูลเตือนภัย

web board สพด.อุตรดิตถ

e-Service LDD

แผนผังเว็บไซต์

การบริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธส

Download

จุลินทรีย์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

      เมนูด้านซ้าย

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน

ประชาสัมพันธ์สถานีฯ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

วิดีทัศน์ ภูมิปัญญาหมอดิน เกษตรกรไทย

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

สาระน่ารู้ จากกรมพัฒนาที่ดิน

การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน KM

 

ด้านการสำรวจดิน

รวมเว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ Ldd Website

 

ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

เวทีโต้ตอบ Webboard

 

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ

 

ด้านหญ้าแฝก

จริยธรรมกรมพัฒนาที่ดิน

 

ด้านภูมิปัญญาหมอดินอาสา

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สาระพันความรู้และลิงค์อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์ดิน

 

แนะนำกรมฯและผู้บริหาร

สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน JOB LDD

 

บริการประชาชน Online

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ www.ldd.go.th

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

สรุปผลการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นฯ ปี2549

 

หน่วยราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

บริการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 

 

กลุ่มเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

หน่วยงานภาครัฐนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

หน่วยงานภาคเอกชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

ตอบคำถามด้านการเกษตร 1170

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 

 

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก WASWAC

 

 

ค้นหาข้อมูล Google Search

 

 

จดหมายอิเล็กทรอนิสก์ Lddmail